ماسک خاک رس

 خاک رس

خاک رس ها برای پاکسازی پوست و منافذ فوق العاده هستند و بهتر است در روتین مراقبت از پوست شما جایی داشته باشند اما هر نوع پوستی به فراخور نیاز خود باید از خاک رس مناسب خود استفاده نماید. از چرب تا خشک هر نو پوستی که داشته باشید می توانید با اطمنیان خاطر خاک رس مخصوص خود را برای پاکسازی پوست پیدا کنید.


6 آیتم
تنظیم جهت صعودی

6 آیتم
تنظیم جهت صعودی