تداوم مسیر استفاده بیش تر از گیاهان دارویی در کشور

در ادامه خلاصه ای از مصاحبه با دکتر سورنا ستاری آورده شده اسا:
این موضوع بر هیچکس پوشیده نیست که گياهان دارويی
از ارزش و اهميت خاصی در ایجاد سامت عمومی در جامعه با
توجه به پتانسیل های داخلی

ادامه مطلب

گُل برافشانیم

فکر می کنم بازخوانی تفکرات شیخ الرییس بوعلی سینا که الماس
درخشان گنجینة علم جهان اسام است، بعد از گذر ده قرن، همچنان
لازم باشد. شیخ در جایی گفته است: «هر که دنیا خواهد، دانش
آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد. » همة همکاران ما در
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بر اساس آنچه از شواهد
و قرائن برمی آید طبق گفته

ادامه مطلب

به دنبال ارتقای قدرت رقابت پذیری

برگزاری جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های
طبیعی و طب سنتی یکی از راهکارهایی است که در ستاد توسعة
علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی به کار گرفته شده
است تا بتوانیم فناوری را با گیاهان دارویی همراه کنیم و شاهد
رشد و شکوفایی این بخش باشیم.

ادامه مطلب

مروری بر نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی

یکی از بخش های اصلی جشنواره گیاهان دارویی، نمایشگاه بود. در این قسمت فعالان در زمینه های مختلف تولید، عرضه، فروش، فرآوری، تحقیق، توسعه و دیگر گروه های تاثیرگذار

ادامه مطلب