دسته‌بندی نشده

تداوم مسیر استفاده بیش تر از گیاهان دارویی در کشور

 • در ادامه خلاصه ای از مصاحبه با دکتر سورنا ستاری آورده شده است:
  این موضوع بر هیچکس پوشیده نیست که گياهان دارويی از ارزش و اهميت خاصی در ایجاد سامت عمومی در جامعه با توجه به پتانسیل های داخلی برخوردار است. گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی که ارمغانی است از دامان طبیعت، می تواند نقش مؤثر و قابل توجهی در پیشگیری و درمان بسیاری از بیمار یها داشته باشد.
  گیاهان دارویی از ابتدای پیدایش بشر روی کرة خاکی مورد توجه و استفاده قرار گرفته اند و طی هزاران سال گذشته یکی از منابع مهم خوراکی و دارویی انسان در بین نسلها و مناطق مختلف جهان بود هاند. در میان ساکنان زمین، انسا ن های برخاسته از تمد نها ی باستان ی مصر، يونان و ايرا ن جزو نخستین مردمانی بوده اند که بکارگیری گیاهان دارویی را با برخورداری از دانش و امکانات زمان خود گسترش داده اند و فرآورد ههای طبیعی که از این نوع گیاهان به دست آورد هاند را در زمینه های مختلف خوراکی و درمانی به کار گرفته اند. شواهد تاریخی به دست آمده از نخستین دستگا ه تقطير در یکی از در ه های منطقة جنوب شرق ایران باستان با سابقة چند هزار ساله تأیید دیگری است بر ای اینکه ايرانيا ن باستا ن از هزاران سال در زمینة به دست آوردن فرآورده های طبیعی از گیاهان دارویی مهارت خاصی داشته اند. در این زمینه بوعلی سینا نابغة بزرگ ایرانی که در زمینه های مختلفِ به دست آوردن فرآورد ه های طبیعی از گیاهان تحقیقات بسیاری داشته، با ابداع رو شهای علمی – درمانی و تجویز داروهای طبیعی شهرت جهانی داشته و در بین دانشمندان پزشکی قدیم از جایگاه علمی ویژ های برخوردار است. طی چند دهة اخیر گرايش عمومی مردم در کشورهای مختلف جهان و به خصوص در کشور خودمان نسبت به استفاده از گیاهان دارویی افزایش چشمگیری داشته است. این موضوع باعث شده است که تحقیق و تولید در زمینة گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و فرآورد ههای طبیعی افزایش قابل توجهی پیدا کند.
  بر اساس افزایش گرایش مصرف فرآورده های طبیعی بالطبع تجارت گیاهان دارویی یکی از سودآورترین فعالیت های اقتصادی جهان محسوب می شود؛ به نحوی که میزان تجارت سالانة گیاهان دارویی به شدت رو به تزاید است. به طوری که در یک پیشبینی بانک جهانی گردش مالی این حوزه را در سال 2050 بیش از 5 هزار میلیارد دلار اعام کرده است. یکی از سیاست های جاری در کشور حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان است. به همین دلیل در حال حاضر مهم ترین اولویت کاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز تبیین همین سیاست است. یکی از ارکان اقتصاد دانش بنیان، تشکیل شرکت های دانش بنیان یا نهادهای واسط تجاری سازی است که به وسیلة آ نها بتوان اقتصاد دانش بنیان را در کشور نهادینه کرد. با توجه به ظرفیت بسیار بالایی که در ایجاد اشتغال در حوزة گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی وجود دارد، انتظار بر این است که شاهد تأسیس و توسعة شرکت های دانش بنیان موجود از مرحلة کشت و تولید تا فرآوری و صنعت در این حوزه پایه ریزی و به عنوان بنگا ه های اقتصادی دانش بنیان در ارتقای سلامت و اقتصاد جامعه نقش آفرین باشند. دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورد ه های طبیعی و طب سنتی بستری است مناسب برای استفادة مطلوب، منطقی و بهينه از منابع گونه های مختلف گیاهان دارویی در کشور تلاش شده است در بخش های مختلف این جشنواره نیازهای جامعه در زمینة استفاده از گیاهان دارویی و داروهای گیاهی به خوبی شناخته و در خصوص تأمین نيازهای عمدة بهداشتی و درمانی جامعه گا مهای مؤثر و مناسبی برداشته شود.
  با وجود تمامی اقدام های مؤثری که طی چند سال اخیر برای شناساندن اهمیت و جایگاه گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و فرآورد ه های طبیعی برداشته شده است، متأسفانه هنوز در جامعة ما ضرورت تحقیق و تولید این گروه از فرآورده ها و داروها هم در میان عامة مردم و هم در بین مسئولان به خوبی شناسانده نشده است. برگزاری دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی گامی است در جهت شناساندن توانمند یهای موجود در صنعت گیاهان دارویی. به یاد داشته باشیم که صنعت گیاهان دارویی از معدود صنایع برخوردار از رشد دو رقمی در دنیا است. معاونت علمی و فناوری از طریق ستاد توسعة علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی با برگزاری چنین جشنواره و نمایشگاه بزرگ و پرمخاطبی، بر آن است تا در زمینة اطلا ع رسانی عمومی بهره گیری از گیاهان دارویی و گردهم آوردن متخصصان، تولیدکنندگان، دانشجویان و دست اندرکاران این صنعت در بخش های مختلف، همگرایی مؤثری ایجاد کند. همچنین این گردهمایی می کوشد در زمینة رشد شرایط اقتصادی شرکت های دانش بنیان ، ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان و توسعه و ارتقای سامت جامعه گام بردارد.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید