دسته‌بندی نشده

تبریک نوروز باستانی 1396

 • بر اساس افسانه های باستانی نوروز از زمانی بوجود آمد که بین آناهیتا الهه ی بزرگ آفرینش و باروری و همسر او دوموزی الهه ایزدگاه دوری افتاد و خدایان تصمیم گرفتند ترتیب طبیعت را به هم زدند.
  مورخان بر این باورند که ساکنان بین النهرین حداقل دوتا سه هزاراز ورود آریایی هانیز این جشن درایران برگزار می‌کرده اندوبه احتمال زیاد با آیین ازدواج مقدس مرتبط است.اکنون تصورمی شودکه الهه بزرگ،یعنی الهه مادر،شاه رابرای شاهی انتخاب وبااو ازدواج می‌کند.
  این الهه را «ننه»یا«ننه خاتون»نام می‌نهند،معادل سومری آن«نانای»ومعادل بابلی وایرانی آن«ایشتر»و «آناهیتا»است.تاآنجا که می‌دانیم این الهه خدای جنگ،آفرینندگی وباروری است.آناهیتا یا ایشتر که در بین النهرین است عاشق«دوموزی»یا«تموز»می شود.پس از آن که «ایشتر»که الهه زمین نیز هست،«دوموزی»،الهه ايزدگياه رابرمی گزیند؛یک روزبه زیرزمین می‌رودوباورودالهه به زیرزمین،در روی زمین باروری متوقف می‌شود.درافسانه‌ها دلیلی برای رفتن ایشتر به زیر زمین مطرح نشده است غیرازاین که اومی تواند الهه سرزمین زیرین زمین نیز باشد.بارفتن الهه به زیر زمین دوموزی دراندوه غرق می‌شود و نه دیگردرختی سبز می‌شودونه دیگرگیاهی هست.خدایان که ازایستایی جهان ناراحت بوده اند،برای پیداکردن راه حل گردهم می‌آیندوقراری می‌گذارندکه سرنوشت طبیعت راتغییرمی دهد.
  ازآن پس به جای ایشتر،نیمی ازسال را«دوموزی»به زیرزمین برودونیم دیگرسال راخواهردوموزی که «گشتی ننه»نام دارد،به جای برادر به زیرزمین برود و الهه ایشتر روی زمین باقی بماند.وقتی دوموزی به روی زمین می‌آید،بهار می‌شودوزمین سبزمی‌شودوروزنو برای طبیعت و آدمیان آغاز می‌شود.
  همه اعضای نارین گل برای شما همراهان همیشگی ما آرزوی سالی پر از شادی و زیبایی و سلامتی دارند. امیدواریم در سال جدید بتوانیم محصولات و خدماتی با کیفیت تر ارائه دهیم.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید