دسته‌بندی نشده

رویکردی جدید به گیاهان دارویی و معطر (قسمت دوم)

 • رو شها و استانداردهاي مديريت پايدار منابع گياهان دارويي و معطر چندين روش مبتني بر کشت براي برداشت پايدار، ارزيابي و نظارت بر گياهان دارويي و معطر توسعه يافته اند. محدود کردن برداشت براي رسيدن به يک سطح پايدار به يک سيستم مديريتي کارآمد از جمله تعيين سهميه برداشت سالانه، محدوديتهاي فصلي يا جغرافيايي در برداشت و محدوديت در برداشت بخشهاي خاص يا اندازه گياه نياز دارد. در بسياري از موارد، رو شهاي برداشت به بهينه سازي و اصلاح احتياج دارند، زيرا اغلب آنها ناکارآمد و نامناسب هستند و در نتيجه باعث از دست رفتن کيفيت و کاهش قيمت محصول مي شوند ), Iqbal, 1993l; Vantomme in Anon 2002 (. علاوه بر اين، حقوق مصرف کننده در دانستن منابع گياهان دارويي و معطر بخش مهمي است که نبايد ناديده گرفته شود. الف. استاندارد بين المللي جمع آوري پايدار گياهان دارويي خودرو ) )ISSC- MAP امروزه روش جمع آوري استاندارد با توجه به نوع گونه گياهي کاملاً پذيرفته شده است. هدف از تعيين اين استانداردها، اطمينان از بقاي طولاني مدت جوامع گياهان دارويي و معطر در زيستگاه هاي طبيعي شان است و اين کار با ملاحظه و توجه به سنتها و فرهنگها و معيشت تمام افرادي که در اين رابطه هستند، انجام مي شود. ISSC-MAP با يک رويکرد جامع، اتصال و هماهنگي بين دستورالعمل هاي حفاظتي موجود و برنامه هاي مديريتي طبق شرايط محلي را مورد توجه قرار داده است. يعني اينکه راهنمایي هاي مورد نياز جهت جمع آوري پايدار گياهان دارويي و معطر خودرو و همچنين بازديد و صدور گواهينامه براي آن ها را ارايه مي نمايد )از جمله در بخش ارگانيک(. نهايتا از اين استانداردها انتظار مي رود چند مزيت داشته باشند، به عنوان مثال، مشارکت نمودن در افزايش درآمد و امرار معاش افرادي که به جمع آ وري گياهان دارويي و معطر مشغول مي باشند، به عنوان ابزار ارتباط با صنعت و به عنوان راهنماي حفاظت، برداشت و نظارت بر گياهان دارويي. اين استانداردها مي توانند به عنوان تضمين کنندة بقاي منابع گياهي و بازار براي جمع آوري کنندگان نقش آفريني نمايند و براي مصرف کنندگان نيز پايداري زيست محيطي و اجتماعي و اقتصادي حاصل کنند و از همه مهم تر، مي توانند در رابطه با گونه ها و زيستگاه هاي طبيعي به حفظ تنوع زيستي کمک نمايند. ب. راهبردهاي توليد زارعي و جمع آوري صحيح گياهان دارويي و معطر روش هاي کشاورزي و يا جمع آوري صحيح گياهان دارويي EUROPAM, 2006( (، اولين گام براي تضمين کيفيت گياهان دارويي و معطر است که با ايمني و اثر بخشي فرآورده هاي حاصل از گياهان دارويي بطور مستقيم در ارتباط مي باشد. جمع آوري کنندگان گياهان خودرو بايد به دنبال روش هاي جمع آوري باشند که نه تنها نيازهاي آنها را از لحاظ منافع اقتصادي حاصل از فروش گياهان دارويي خودرو تامين ميکند، بلکه بقاي گونه هاي جمع آوري شده را نيز تضمين نمايد. علاوه بر حفظ جوامع گياهي، رو شهاي برداشت بايد طوري صورت گيرد که صدمه به زيستگاه هاي طبيعي گياهان دارويي به حداقل برسد. از اين فعاليتها انتظار مي رود که نقش مهمي در حفاظت از منابع طبيعي گياهان دارويي براي استفاده پايدار داشته باشند. ج. برداشت و تجارت منصفانه گياهان خودرو برداشت و تجارت منصفانه گياهان خودرو يک سيستم گواهي کننده است که دستورالعمل جامعي براي صدور گواهينامه جهت تمام گياهان خودرو، قارچها و گلسنگها که در سرتاسر دنيا جمع آوري مي شوند را ارائه مي دهد و توسط سازمان توسعه واردات سوئيس ابداع شده است. استاندارد Fair Wild ، پايداري اکولوژيکي )بر اساس – ISSC MAP1 (، تجارت منصفانه و همچنين پايداري اجتماعي را پوشش م يدهد. استاندارد FairWild بوسيله موسسه FairWild و شرکاي آن ) 2010 ( ابداع شده است. اگر چه سيستم FairWild بطور خاص براي جمع آوري گياهان خودرو طراحي شده است ولي استانداردهاي جمع آوري گياهان زراعي، گلسنگها و قارچ هاي کشت شده را نيز شامل مي شود، البته در صورتي که گونه هاي هدف جزو محصولات فرعي توليد زارعي باشند نه اينکه محصول اصلي زراعي محسوب شوند. سازمان توسعه واردات سوئيس از شرکت هاي کوچک و متوسط که در حال تشکيل براي دستيابي به بازارهاي سوئيس و اروپا هستند، حمايت مي کند. د. اهلي کردن و ورود گونه هاي گياهي در معرض خطر انقراض به توليد زراعي امروزه با در نظر گرفتن مشکلات متعدد موجود در بخش گياهان دارويي )به عنوان مثال: حفاظت از تنوع زيستي، مديريت و تضمين کيفيت(، اهلي کردن و معرفي شکل 1( وضعيت حفاظت از گون ههاي گياهان دارويي در گياهان دارويي به طور قابل ملاحظه اي در حال افزايش است و به عنوان عاملي مهم جهت تامين مواد گياهي ايمن و قابل اطمينان بشمار مي رود. بنابراين، علاوه بر حفظ و بهبود ژرم پلاسم گونه هاي کشت شده، اهلي کردن و معرفي گياهان جديد نيز مورد نياز است. در اين فرايند، فناور يهاي توليد in situ و ex situ نقش تعيین کننده دارند. ريزازديادي درون شيشه اي و اصلاح )گزينش( که با کمک رو شهاي آناليز فيتوشيميايي و زيست مولکولي پيشرفته انجام مي شوند، مي توانند به پيشرفت اين فرايندها کمک فراواني نمايند. علاوه بر اهداف اصلاحي متداول )به عنوان مثال افزايش عملکرد گياه(، افزايش کيفيت مواد موثره گياه در گزينش و اصلاح گياهان دارويي و معطر اهميت زيادي دارد. مقدار و کيفيت )اجزا( اين متابولیتها تحت تاثير عوامل اکولوژيکي است که مي توانند دستخوش عوامل رشدي و تغييرات روزانه نيز باشند و در نهايت با تجمع و انتقال متابولیتها بين اندامهاي مختلف گياه همراه است )تنوع درون فردي مواد موثره(. با توجه به هزينه ي بالاي آناليزهاي شيميايي، اصلاح گياهان دارويي و معطر اگر بصورت مکرر انجام شود، پرهزينه خواهد بود، همچنين اثر عوامل موثر در دوره اي اصلاحي نيز بايد بررسي شود. اين موارد و موارد ديگر )که در اينجا بحث نمي شود( منجر به گسترش رو شهاي آناليز جديدي که داراي برتري هستند، شده که مي توان آنها را در مراحل بعدي تضمين کيفيت مورد استفاده قرار داد. امروزه مشکلات مربوط به کيفيت به خوبي شناسايي شده اند)به عنوان مثال نبود پايداري، ايمني و اثر بخشي( که مي توانند خاصيت دارويي را در چندين فراورده گياهي تحت تاثير قرار دهند. يکي از علل عمده مشکلات مربوط به کيفيت، نبود رو شهاي آناليزي ساده و قابل اطمينان و رو شهاي ارزيابي کيفيت است.

   

  اگر از خواندن این مقاله لذت بردید، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید