دسته‌بندی نشده

گُل برافشانیم

 • در ادامه گزارشی از نظرات آقای پرویز کرمی آمده است:

  فکر می کنم بازخوانی تفکرات شیخ الرییس بوعلی سینا که الماس درخشان گنجینة علم جهان اسام است، بعد از گذر ده قرن، همچنان لازم باشد. شیخ در جایی گفته است: «هر که دنیا خواهد، دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد. » همة همکاران ما در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بر اساس آنچه از شواهد و قرائن برمی آید طبق گفته و خواستة جناب بوعلی عمل می کنند و در تلاش هستند که علمشان را با عمل درست و هدفمند درآمیزند و آرزوی ساختن جهانی در خور انسان خدایی را کسوت حقیقت بپوشانند. نکته هایی که در اینجا با مطرح شدن نام بوعلی سینا مطرح می شود، دغدغة این دانشمند بزرگ در پیوند علم و شناخت خداوند متعال است.
  ایشان بر این عقیده است که علم کلی همانا باید به شناخت و نزدیک شدن به عظمت بار ی تعالی بینجامد. از آ نجا که وی نظریات همچنان معتبری در زمینة طب سنتی و گیاهان دارویی دارد، می توان تأثیر نگاه خداپرستانه در ماندگاری کار دانشمند را مشاهده کرد. علم جوانی داریم با نام «فیتوشیمی »که ترکیبات موجود در گیاهان و نحوة استخراج این مواد را بررسی می کند.
  این علم توانسته است حقانیت و درستی بسیاری از نظریات علمی بوعلی را از پس گذر سا لها به اثبات رساند. پس ما همچنان می توانیم با نگاه به گذشتة پربارمان، دورة طلایی علم را در جهان اسام بار دیگر تکرار کنیم. ایران صاحب 11 اقلیم از 13 اقلیم موجود در کرة زمین است. نبوغ ایرانی که زبانزد عام است، یکی از نشانه های تأثیرات تنوع اقلیمی محسوب می شود. همچنین کشور ما حداقل دوبرابر قارة اروپا، تنوع گیاهی دارد. این ظرفیت بالا، ما را موظف می کند که به این موضوع هم در عرصة صرفاً علمی و هم در بخش اقتصادی آن، توجه ویژه داشته باشیم. در عرصة علمی، خوشبختانه دانشمندان برجسته ای فعالیت دارند و دستاوردها یشان چشمگیر است.
  آنچه که به عنوان یک عزم ملی با طلایه داری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حرکت اش آغاز شده، موضوع ارتقای اقتصاد دانش بنیان و تجاری سازی فعالیت های علمی با همکاری شرکت های دانش بنیان است. طبق آماری که دربارة تجارت گیاهان دارویی در جهان منتشر شده است، جمهوری اسلامی ایران تنها 2 درصد از این بازار را در اختیار دارد. این آمار، از آنچه که انتظار می رود، بسیار کم تر است. گام اول برای رسیدن به قافلة پرشتاب جهانی، جاری کردن خون تجاری سازی فناوری در رگهای شرکت های دانش بنیان است. برای آ نکه این مؤلفه بتواند دوام و قوام داشته باشد، نیازمند فرهنگ سازی هدفمند، مستمر و پایدار هستیم. در چنین شرایطی است که شرکت های دانش بنیان به ماهیت واقعی شان دسترسی خواهند یافت؛ آنگاه ارتقا و فعالیت بیشتر شرکت های دانش بنیان، شتاب بیشتری خواهد گرفت. از همین رو، ستاد توسعة فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمایت از این حرکت را قدرتمندانه پی می گیرد.
  ایجاد بازار مناسب برای دستاوردهای شرکت های این حوزه نیز، ستون دیگری از ایوان بلند ظرفیت های گیاهان دارویی در ایران است. در این بخش هم آیندة نزدیک، حامل خبرهای خوبی است. به عنوان نمونه «برگزاری دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورد ههای طبیعی و طب سنتی ایران » بخشی از همین تلا شهای بی وقفه است. در سال «اقتصاد و فرهنگ؛ عزم ملی و مدیریت جهادی » برگزاری نمایشگاه و جشنوارة گیاهان دارویی هم برای شناسایی و شناساندن داشته های این حوزه، ایجاد کانا لهای متعدد بازاریابی و فروش محصولات گیاهان دارویی و همبرای فرهنگ سازی و ترویج استفاده از داروهای گیاهی به جای نمونة شیمیایی آن، توأم با آموزش و استانداردسازی آن، حرکتی در خور توجه است. امید است تلاش و دغدغة همة دست اندرکاران عرصة علم برای رسیدن ایران به جایگاه برجستة جهانی با همکاری سایر ارکان از جمله بخش فرهنگ و اقتصاد، در کم ترین زمان ممکن، به بار بنشیند. ما نیز در بخش ارتباطات و اطلا عرسانی، پیرو تأکید و رصد این مهم توسط رهبر فرزانة انقاب اسامی و برابر با راهبرد کلان شمارة 2 نقشة جامع علمی کشور که استفاده از ظرفیت رسانه ها برای پیشبرد اهداف نظام علم و فناوری در کشور را رهنمون می کند،آنچه که در توشه داریم صرف بلندآوازگی ایران اسامی و دسترنج دانشمندان و عالمان خواهیم کرد.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید