پرداخت با موفقیت انجام شد و مبلغ از حسابم کسر شد اما در هنگام برگشت به سایت با مشکل مواجه شد و خرید صورت نگرفت، چه کنم؟

اگر شما در هنگام پرداخت، بعد از صفحه بانک به صفحه پایان خرید سایت ما وارد نشوید، متاسفانه سفارشتان در حالت انتظار پرداخت باقی خواهد ماند. در اکثر مواقع مبلغ کسر شده از حساب شما بین 24 تا 48 ساعت به حساب شما بازمی گردد در غیر این صورت باید به بانک مربوط به حساب بانکی خود مراجعه کنید تا هزینه به حساب شما بازگردد.