آیا نظرات درباره محصولات، نظرات واقعی دیگر مشتریان است یا توسط پنل مدیریت نارین گل ویراش می شوند؟

اصل اول نارین گل در کار صداقت و شافافیت است. به همین سبب همه نظرات (به شرط نداشتن الفاظ نامناسب) بدون کم و کاستی در سایت نمایش داده می شوند..