3 آیتم(ها)
تنظیم جهت صعودی
درس دوم: آشنایی با مزاج
توضیحات | درج شده در گروه درس هایی از طب سنتی | توسط نارین گل
1396/5/11 16:05
مزاج یعنی در هم آمیختن و در طب سنتی ایران به مفهوم کیفیت یکسان و جدیدی است که در نتیجه آمیختن ارکان با یکدیگر و فعل و انفعال آنها به وجود میاید. هر جسم مرکبی از ترکیب هر چهار رکن بوجود میاید. تفاوت اجسام و خواص آنها ناشی از اختلاف مقدار و نسبت هر کدام از ارکان و ذرات بنیادی در ترکیب اجسام میباشد...
درس سوم: آشنایی با اخلاط
توضیحات | درج شده در گروه درس هایی از طب سنتی | توسط نارین گل
1396/5/11 11:05
خلط جسم روان و مرطوبی است که درنتیجه تغییرات انجام شده روی غذا در بدن پدید میاید. محل تولید اخلاط در کبد می باشد. اخلاط تشکیل دهنده اعضا و اندام های بدن و تغذیه کننده آنها میباشد....
درس اول:تعریف طب و ارکان طب سنتی
توضیحات | درج شده در گروه درس هایی از طب سنتی | توسط نارین گل
1396/5/11 10:05
طب دانشی است که با آن حالات بدن انسان از لحاض تندرستی و نبود آن، شناخته میشود و هدف از آن ، حفظ تندرستی موجود و تلاش برای بازگرداندن آن است وقتی که از دست برود. بر اساس تعریف فوق وظیفه اصلی پزشک حفظ تندرستی و سلامتی انسان میباشد و درمان در اولویت بعدی قرار دارد...

3 آیتم(ها)
تنظیم جهت صعودی