پوست رویایی تره

داشتن پوستی مخملین و سرخ مثل دختران انار نه رویا هست نه خیال، اگر بگذارید روغن های آبرسان و محافظت کننده پاییزی نارین گل پوستتون رو گلگون بکنه.

مو رویایی تره

خرمن موهای لخت و بلند مثل دختران نارنج و ترنج نه افسانست نه رویا، اگر بگذارید روغن های نرم کننده و آبرسان پاییزی نارین گل موهاتون رو جادو بکنه.

حس رویایی تره

حس قدم زدن در باغ های پر درخت و خوشرنگ افسانه های دور و دراز ایران نه دست نیافتنیه نه حسرت، اگر بگذارید عطر افسون کننده روغن های پاییزی شما رو جادو کنه و از اینجا ببره.

یوگا رویایی تره

رسیدن به آرامشی عمیق مثل آرامش قصه های مادربزرگ از روزای خوب نه خواب نه خیال، اگر بگذارید بوی خوش روغن های پاییزی در وقت یوگا مدهوشتون کنه.