روغن ها برای چاکرای گلو (ویشه ها)

 روغن ها برای چاکرای گلو

اگر چاکرای گلو یا ویشه ها در شما متعادل باشد، شما استعدادهایتان را با دنیا تقسیم خواهید کرد. ترسو و حساس نخواهید بود و چون تجربیات خود را با دنیا به اشتراک می گذارید آگاهی شما افزایش یافته و رشد معنوی میسر خواهد شد. علاوه بر این یک چاکرای گلو متعادل باعث می شود ارتباطات موثر و شفافی برقرار کنید و صدایی رسا داشته باشید.


3 آیتم
تنظیم جهت صعودی

3 آیتم
تنظیم جهت صعودی