چاکرای گلو (ویشه ها)

 روغن ها برای چاکرای گلو

اگر چاکرای گلو یا ویشه ها در شما متعادل باشد، شما استعدادهایتان را با دنیا تقسیم خواهید کرد. ترسو و حساس نخواهید بود و چون تجربیات خود را با دنیا به اشتراک می گذارید آگاهی شما افزایش یافته و رشد معنوی میسر خواهد شد. علاوه بر این یک چاکرای گلو متعادل باعث می شود ارتباطات موثر و شفافی برقرار کنید و صدایی رسا داشته باشید.


فقط نوع محصولات انتخاب شده را نشانم بده

4 آیتم
تنظیم جهت صعودی

4 آیتم
تنظیم جهت صعودی