روغن ها برای چاکرای چشم سوم (آجنا)

روغن ها برای چاکرای چشم سوم

چاکرای چشم سوم یا آجنا اگر در تعادل باشد حافظه تان قوی خواهد بود، خواب هایتان را به راحتی به یاد می آورید و می توانید برای زندگیتان برنامه ریزی کنید. آگاهی درونی و خود آگاهی در شما افزایش می یابد و ذهن شما نسبت به حل یا تطابق با موانع ذهنی و موانع بیرونی بازتر خواهد بود. توهم هایتان کاهش پیدا می کند و با خود حقیقی تان هم راستا می شوید. قبل و بعد از یوگا مقداری از ترکیب سه قاشق غذاخوری روغن هسته هلو و ده قطره از یکی از روغن های اسانسی زیر را بر پیشانی ماساژ دهید.

3 آیتم
تنظیم جهت صعودی

3 آیتم
تنظیم جهت صعودی