چاکرای ریشه (مولادهارا)

 روغن ها برای چاکرای ریشه

اگر چاکرای ریشه یا مولادهارا در تعادل باشد شما ثبات و آارم و قرار خواهید داشت. بیشتر از تنها بودن با خودتان لذت می بریدو منبع انرژی شما افزایش یافته و کارها را بهتر انجام خواهید داد. برای به تعادل رسیدن این چاکرا مقداری از ترکیب سه قاشق غذاخوری روغن هسته هلو و ده قطره از یکی از روغن های اسانسی زیر را قبل یا بعد از یوگا بر پشت پا ها بزنید.


فقط نوع محصولات انتخاب شده را نشانم بده