یوگا

یوگا و روغن های اسانسی

چاکرا لغتی از زبان سانسکیریت به معنای چرخ است و به هفت نقطه تمرکز انرژی در بدن اشاره دارد. هر کدام از این چاکراها بر انرژی روحانی، احساسی و جسمی مربوط به خود تسلط دارد اما همزمان با دیگر چاکراها متصل و در تعادل است. زمانیکه یک یا چند چاکرا در تعادل نباشد روح و جشم شما نیز در تعادل نخواهد بود. به خاطر تاثیری که روغن های اسانسی بر بدن، ذهن و روح دارند می تواند به تعادل چاکراها کمک کنند. با ماساژ بر چاکراهای غیر متعادل و یا پخش کردن این روغن ها در هوا در هنگام یوگا می توانید چاکراهای مورد نظر را به تعادل برسانید. زیرا یوگا خود به رهایی از دردهای فیزیکی، خستگی، سردرگم بودن و ناامیدی کمک کرده و در به تعادل رساندن چاکراها موثر است. حال اگر در هنگام یوگا از روغن های اسانسی استفاده شود این تعادل چندین برابرا خواهد شد.

انتخاب روغن ها بر اساس چاکرا

چاکرای ریشه

با تعادل این چاکرا ثبات و قدرت اتکا به خود افزایش میابد

مشاهده روغن ها

چاکرای خاجی

روغن های مناسب این چاکرا جریان آزاد عشق را به شما هدیه می دهند

مشاهده روغن ها

چاکرای خورشیدی

اعتماد به نفس و حس مثبت به خود در تعادل این چاکرا نهفته است

مشاهده روغن ها

چاکرای قلب

رهایی از حس های حبس شده در سینه و احساس قوی بودن با تعادل این چاکرا ممکن است

مشاهده روغن ها

چاکرای گلو

توانایی برقراری ارتباط های شفاف در تعادل این چاکرا نهفته است

مشاهده روغن ها

چاکرای سوم

تعادل این چاکرا به رسیدن به خودآگاهی برای حل یا تطابق با موانع ذهنی کمک می کند

مشاهده روغن ها

چاکرای فرق سر

برای رهایی از وابستگی ها و افزایش خرد این چاکرا باید در تعادل باشد

مشاهده روغن ها